Застраховка отговорност на спедитора

С тази застраховка се покриват евентуални финансови загуби  и щети нанесени по вина на спедитора при извършване на транспортирането, както и за неизпълнени от него задължения, които са поети съгласно договора за спедиция. Тя покрива както физически, така и косвени щети и загуби.

Рисковете, които покрива тази застраховка, включват:

·         загуби от погрешна спедиция на стоките

·         загуби поради погрешно предаване на стоките

·         загуби поради неизпълнение на задълженията на спедитора, определени в договора за спедиция.

Тези рискове се покриват от застраховката само когато отговорността на спедитора съответства на националното законодателство или на приложима международна конвенция.

Рисковете, които не се покриват, включват:

·         умишлени действия на служителите или пълномощниците на спедитора

·         щети и загуби за спедитора при изпълнението на договора

·         увеличената отговорност при спедицията на ценни предмети, антики, произведения на изкуството, тютюневи изделия, алкохол.

Срок на действие на транспортните застраховки

Срокът на действие на транспортните застраховки се определя според периода на превозване на стоките по съответния маршрут. Той включва и периодите на товарене и разтоварване, пренатоварване на стоките или прехвърлянето им от един вид транспорт към друг. В срока могат да се включат и настъпили отклонения, по причини независещи от превозвача, или поради необходимост от спасяване на човешки живот.